Kouma nou finn dir dan introdiksion, etan done ki rapor Grafi-larmoni finn servi kouma dokiman referans debaz ki finn permet tou bann diskision lor standardizasion lortograf lang Kreol Morisien ki nou pe prezante zordi, li paret neseser ki nou fer enn rapel isi lor ki ete Grafi-larmoni, ki ti so lobzektif, so bann manb ek so bann propozision.

3.1 Ki ete Grafi-larmoni?

Grafi-larmoni, se rapor enn komite ki finn depoze dan Konsey Minis an Septam 2004 lor enn seri propozision grafik pou lekritir Kreol Morisien, apartir enn komann ofisiel ki Gouvernman sa lepok-la ti pase ek Liniversite Moris.

3.2 So konpozision ek obzektif

Komite-la ti ena sink manb (lingwist ek pedagog depi Liniversite Moris ek MIE) : Prof. Vinesh Hookoomsing (UoM, Prezidan Komite ek signater rapor), Dr Daniella Police-Michel (Senior Lecturer, UoM), Dr Arnaud Carpooran (Assoc. Professor, UoM), Dr Nita Rughoonundun (Assoc. Professor, MIE), Dr Rada Tirvassen (Professor, MIE).

Li ti ena kouma obzektif prinsipal propoz enn kod grafik armonize pou Kreol Morisien apartir bann pratik ki ti deza existe, dan kad preparasion terin pou permet introdiksion formel Kreol dan lekol.

3.3 Bann pratik grafik ki ti existe avan Grafi-larmoni (andeor pratik etimolozik)

Pratisien, dat, grafi Karakteristik prinsipal
P. Baker, 1972:

Grafi “ah”

Konsonn “h” servi pou sinboliz nazalizasion bann vwayel: ah: “an”; eh: “ein”; oh: “on”; yh: “gn”.
2.     P.     Baker Hookoomsing, Lortograf-Linite
&
V. 1987,
Prezans enn pwin lor konsonn “n” ek “m” pou mark  nazalizasion bann vwayel. Exanp: baṅ, laṁpul; boṅ, noṁ;  absans pwin lor “n” ouswa “m” indike ki konsonn-la bizin prononse: ban, lam; boṅbon, bom.
3. Ledikasyon Pu Travayer, 1977: « Grafi n/nn » Ban/bann; bon/bonn; bin(ben)/binn; pu; mwa; lerwa; gayn;  byin.
4. D.Virasawmy,
– 1967: Grafi aksâ sirkôflex : ‐Morisiê; avâ; lôtâ

 

-Sherif; kees; diil; diliit; horrni

-1985: « Graphie d’accueil »  

-Santere; lalimiere; pëi; zëan; loulou; axepte; quen; keess

-1988:     « La     sacrosainte graphie »
-1990-1998: « Graphie consensuelle » -Faktèr; kontribié; pratchik; kiltchirel; djinamik; metchiss
5. Legliz katolik an kolaborasion ek D.Virasawmy, 1998: Grafi legliz” Pou; moi; leroi; gagne; bien